Władze Gminy


Wójt Gminy

Krystyna Helena Wojtyło

Organem wykonawczym gminy jest wójt.
Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy (art.26 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Do zadań wójta należy w szczególności:

    * przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
    * określanie sposobu wykonywania uchwał,
    * gospodarowanie mieniem komunalnym,
    * wykonywanie budżetu,
    * zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art.30).

O kierunkach działania wójta stanowi rada gminy. Rada gminy również przyjmuje sprawozdania
z działalności Wójta oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. W tej roli wójt wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej w zakresie wszystkich zadań gminy; zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy. Od decyzji wydawanych przez wójta służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art.31). Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (art.33). Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Funkcji wójta nie można łączyć z:

    * funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
    * członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
    * zatrudnieniem w administracji rządowej,
    * mandatem posła lub senatora (art.27).


 Wójt - Krystyna Wojtyło
  Tel:    17 23 045 60, 17 2295 002;   
    E-mail:    wojtylo@hyzne.pl  
  WWW:    www.hyzne.pl

Z-ca Wójta

Joanna Janina Błońska


Zastępca Wójta wykonuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta i prowadzi w jego imieniu wszystkie sprawy Gminy należące do kompetencji Wójta oraz jest upoważniony do podejmowania niezbędnych decyzji i wyrażania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta.

Do zadań Zastępcy Wójta należy ponadto:

- Nadzór nad całokształtem spraw z zakresu edukacji publicznej,
- Nadzór nad remontami i modernizacją obiektów oświatowych.
 
 
  
 
 Zastępca Wójta Gminy
Joanna Janina Błońska
  Tel:    17 2295 005;   
  E-mail:    joanna.blonska@hyzne.pl