Aktualności


 

Wójt Gminy Hyżne

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2017 r poz. 862) ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

 

1.Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

Hyżne 182

36-024 Hyżne

2. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu winien spełniać:

1)  obywatelstwo polskie;

2)  wykształcenie wyższe preferowane studia humanistyczne, artystyczne:

3) co najmniej 5 letni staż pracy;

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

1) wykształcenie z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, humanistyczne, animacji społeczno-kulturalnej lub sztuki;

2) doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej;

3) umiejętność współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami i sołectwami;

4) znajomość przepisów prawnych: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o organizowaniu imprez masowych oraz prawa zamówień publicznych;

5) predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

6) prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem;

7) kreatywność, inicjatywa i efektywność w wykonywaniu powierzonych zadań.

8) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej:

 4. Główne obowiązki:

1) składanie w imieniu GOK oświadczenia woli, w tym zaciąganie zobowiązań i zarządzanie mieniem GOK oraz odbieranie oświadczeń woli składane GOK.

2) przedstawianie organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz projektów finansowych.

3) określanie struktury organizacyjnej GOK.

4) nadawanie ogólnego kierunku działalności GOK oraz sprawowanie nadzoru nad tą działalnością.

5) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.

6) przestrzeganie terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań oraz kontrola wykonywania obowiązków przez osoby zatrudnione w GOK.

7) pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

8) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

5.Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury;

2) pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji oraz zawierającą propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form działalności kulturalnej na terenie Gminy;

3) życiorys – Curriculum Vitae;

4) kserokopia dowodu osobistego;

5) kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;

6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311.).

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.).

6. Informacje dodatkowe.

1) zgłoszenie udziału w konkursie wraz z motywacją oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów.

3) o dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7.Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym instytucji kultury:

Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia dokumentów pod numerem telefonu 17 2295 038 lub   w formie email: gok.hyzne@vp.pl

8.Zatwierdzenie konkursu.

Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu wyników konkursu oraz o zatrudnieniu kandydata podejmuje Wójt Gminy Hyżne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 30.11.2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury” w Hyżnem”. Wnioski kandydatów, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hyżne (www.bip.hyzne.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 18.10.2017 r.

Program sesji:

 1. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIII/17 z sesji Rady Gminy Hyżne odbytej 26 września 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m2 sprzątania miejsc publicznych w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 imprezy sportowo-rekreacyjnej w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Hyżne
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w 2017 roku na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2017-2027.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 12. Analiza oświadczeń majątkowych.
 13. Sprawy różne.

 

 

W dniu 27.09.2017 r. (środa) o godz. 18:00 w sołectwie Hyżne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się powtórne zebranie wiejskie z powodu niskiej frekwencji na zebraniu wiejskim, które odbyło się w dniu 17.09.2017 r. (niedziela). Prosi się mieszkańców o liczne przybycie na II termin zebrania.

Program sesji:

 1. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXII/17 z sesji Rady Gminy Hyżne odbytej 17 lipca 2017r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezówka na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso­wej Gminy Hyżne na lata 2017-2027.
 7. Informacja międzysesyjna.
 8. Sprawy różne.

W dniu 24.09.2017 r. (niedziela) o godz. 1600 w sołectwie Wólka Hyżneńska w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się zebranie wiejskie.

W dniu 24.09.2017 r. (niedziela) o godz. 1000 w sołectwie Nieborów w budynku Klubu Strażaka odbędzie się zebranie wiejskie.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Hyżnem, 36-024 Hyżne 103,  zatrudni osobę na umowę o pracę na zastępstwo.

Stanowisko urzędnicze: referent ds. finansowo-administracyjnych – pełny etat

Zakres obowiązków:

 1. Naliczanie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wynikających ze stosunku pracy, umów zleceń i o dzieło.
 2. Sporządzanie przelewów płacowych.
 3. Sporządzanie wniosków o refundację do PUP.
 4. Naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków: chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, wypadkowych i rehabilitacyjnych.
 5. Ewidencja niezbędnej dokumentacji do przyznawania uprawnień do świadczeń, dokumentów ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 6. Wyliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.
 7. Sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-40 oraz RMUA.
 8. Bieżąca obsługa kasy, sporządzanie raportów kasowych.
 9. Sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń i zatrudnienia: Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i inne.
 10. Sporządzanie wniosków emerytalnych i rentowych.
 11. Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy.
 12. Obsługa programów: Vulcan Kadry i Płace, Płatnik, PUE, aplikacja sprawozdawcza GUS.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 • Doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • Dokładność, umiejętność pracy w zespole, dyskrecja.

 

Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) wraz z oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)”.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).


Dokumenty należy składać do dnia 27.09.2017 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Hyżnem, 36-024 Hyżne 103, (budynek Urzędu Gminy – IV piętro).

  
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (017) 22 95 005.

W dniu 17.09.2017 r. (niedziela) o godz. 1600 w sołectwie Brzezówka w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się zebranie wiejskie.

W dniu 17.09.2017 r. (niedziela) o godz. 900 w sołectwie Hyżne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się zebranie wiejskie.

W dniu 20.08.2017 r. (niedziela) o godz. 900 w sołectwie Szklary w budynku "starej szkoły" odbędzie się zebranie wiejskie.

W dniu 20.08.2017 r. (niedziela) o godz. 1600 w sołectwie Dylągówka w budynku Remizy Strażackiej odbędzie się zebranie wiejskie.

ZAPYTANIE OFERTOWE                                                 13.07.2017 r.

Gimnazjum w Hyżnem zaprasza do składania ofert cenowych na:

Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum

 

 

 Zamawiający:

Gimnazjum w Hyżnem

36-024 Hyżne 614

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia należy wykonać Wymianę instalacji elektrycznej na podstawie przedmiaru dołączonego do zapytania ofertowego

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia
 • powinien być dołączony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru dołączonego do zapytania ofertowego)

 

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie instalacji elektrycznej

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznika nr 1
 2. Dokumentów o których mowa w pkt. III Zapytania ofertowego
 3. Kosztorysu ofertowego

 

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie  do 16.10.2017 r.

VI. Miejsce wykonania robótGimnazjum w Hyżnem Hyżne 614, 36-024 Hyżne

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia.

2.Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. III i IV ) zostaną odrzucone.

3.Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

VIII Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie 20.07.2017 r. do godziny 11:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Gminnego Zespołu  Administracyjnego Szkół w Hyżnem, Hyżne 103, 36-024 Hyżne ( IV piętro pokój 21)
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta zadanie pn:  Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum

 

 IX. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Joanna Groszek –, Tel. 17 2304580

 

X. Tryb udzielania zamówienia:

1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Hyżne.

2.Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.

 

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji za wady.

 

XII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na  Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum bez podania przyczyn.

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania:

1.Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 

2.Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

3. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Wójt Gminy Hyżne

Działając w oparciu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. 2016. 2147 j.t./

podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Hyżne przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat.

 

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako:

działka nr 32/1 o 0,10 ha położona w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne ujawnione w księdze wieczystej RZ2Z/00043908/1 Sądu Rejonowego w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Tyczynie. Cena czynszu rocznego wynosi 35,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć złotych 00/100)

 • Wykaz

  załączył: Administrator , Administrator dnia 2017-07-04 12:07

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce ogłasza przetarg - licytację ustną na sprzedaż drewna opałowego, oraz drewna tartacznego.
Szczegóły sprzedaży:
1. Drewno pochodzi z działki nr 2077, będącej własnością Gminy Hyżne położonej w Dylągówce.
2. Rodzaj i ilość oferowanego drewna opałowego:
- jesion - 3 m3
- trześnia 0,13 m3
- modrzew 0,28 m3
3.Cena wywoławcza drewna opałowego- 120,00 zl/m3 (brutto) za jesion i trześnię; za modrzew 107,69 zł/m3. Cena ustalona na podstawie cennika nadleśnictwa Strzyżów obowiązującego w 2017 r.
4. Rodzaj i ilość oferowanego drewna tartacznego:
- jesion - 3,02 m3
- modrzew 0,84 m3
5. Cena wywoławcza drewna tartacznego - 203,07 zł/m3 (brutto) za jesion; 200,00 zl/m3 za modrzew; cena ustalona na podstawie cennika nadleśnictwa Strzyżów obowiązującego w 2017 r. 
6. Drewno złożone jest w klocach przy budynku Domu Nauczyciela w Dylągówce.
7. Oferowana ilość podlega sprzedaży w całości.
8. Pierwszeństwo mają oferenci, którzy złożą ofertę zakupu na całość.
9. W przypadku braku chętnych na kupno całości drewna, odrębnie sprzedawane będzie drewno tartaczna i drewno opałowe.
10. Minimalna kwota postąpienia podczas licytacji drewna sprzedawanego w całości - 5 zł od wartości oferowanego drewna.
11. Minimalna kwota postąpienia drewna sprzedawanego odrębnie - 10 zł od wartości oferowanego drewna.
12. Licytacja odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Dylągówce.
13. Odbiór i transport drewna odbywa się we własnym zakresie w terminie do 30 czerwca 2017 r.
14. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za:
- bezpieczeństwo w trakcie załadunku drewna,
- ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywanymi robotami.
15. Za drewno należy zapłacić przed odbiorem w kasie GZEAS w Hyżnem.
16. Nabywca otrzyma fakturę VAT.
17. Przetarg ogłasza się przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Hyżne, oraz na stronach internetowych szkoły i gminy.
18. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Bogdan

Pełna treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2154 z późn. zm.)

 1. Zamawiający - Gmina Hyżne

Adres do korespondencji - Hyżne 103, 36-024 Hyżne

tek: 17 2295002, 17 2304560 fax.: 17 2295001

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Wykonanie opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej ustalenia czy podniesienie poziomu działki nr 247/4 w miejscowości Brzezówka, gm. Hyżne, jej częściowe utwardzenie w pobliżu granicy z działką nr 246/2 w miejscowości Brzezówka, gm. Hyżne i zmiana kierunku spływu wód opadowych z działki nr 247/4 niekorzystnie wpływa na stosunki wodne na działce sąsiedniej, a w szczególności czy nie przyczyniło się do znacznego zwiększenia spływu wód opadowych na działkę 246/2”.

W wydanej opinii należy także ocenić czy i w jaki sposób gospodarują wodami właściciele działki nr 247/4, a w szczególności czy zagospodarowują ją na własnym terenie czy też w niekontrolowany sposób dokonują ich spuszczenia na teren działek położonych poniżej powodując powstawanie szkód.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfikacja głównych wymagań.
  a) sporządzenie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia;
  b) przedmiotem opinii będzie określenie czy działania właścicieli działki oznaczonej nr ew. 247/4 w miejscowości Brzezówka, gm. Hyżne doprowadziły do zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 200 lr. — prawo wodne (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 469 z późn.zm.). W przypadku stwierdzenia, że zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie - zaproponowanie konkretnych sposobów przywrócenia prawidłowego stanu wód na gruntach sąsiednich. Ponadto jeśli opinia wykaże, iż zasadne będzie wykonanie urządzenia zapobiegającego szkodom - określenie, jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku określenia konieczności przywrócenia stanu poprzedniego, należy również wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

  c) w celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określające lokalizacje działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań;

  d) opracowanie powinno określać:
 • opis istniejącego stanu wody na gruncie;
 • opis stanu poprzedniego sporządzony w oparciu o mapy archiwalne i informacje zainteresowanych stron;
 • czy na działce oznaczonej nr ew. 246/2 w m. Brzezówka, gmina Hyżne, nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak to z jakiej przyczyny);
 • czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej (jeśli tak to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);
 • kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;
 • na czym polegała ewentualna zmiana stanu wody na gruncie;
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działki o nr ewid. 247/4 położonej w m. Brzezówka gm. Hyżne w stosunku do działek sąsiednich (czy jest położona wyżej bądź niżej, określić o ile);
 • wyszczególnienie konkretnych działań, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;
 • czy miało miejsce nawiezienie ziemi, jeżeli tak to czy spowodowało to zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych;
 • czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak, to wyszczególnić jakie).

  e) wskazanie najskuteczniejszego i najprostszego sposobu zabezpieczenia działki 246/2 przed ewentualnymi szkodami związanymi ze zmianą stosunków wodnych na działce 247/4;

  f) w trakcie przygotowywania opinii należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja w terenie) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania;

  g) po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

2. Kryteria oceny oferty: cena 100%.

3. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Dokumenty jakie Wykonawca pow inien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.
 2. Oświadczenie — załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.

III. Miejsce Składania ofert

 1. Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykonanie opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej" należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego Urząd Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne w terminie do dnia 12.06.2017r. (liczy się data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy Hyżne).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


IV. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą — z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

V. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: protest, odwołanie, skarga.

Załączniki:

 1. oświadczenie
 2. formularz ofertowo-cenowy
 3. projekt umowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem, pilnie zatrudni na umowę zlecenia - osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych do 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi świadczone będą na terenie Gminy Hyżne.

Oferta kierowana jest do osób spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 rok Nr 189 poz. 1598 z późn. Zmian), czyli osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 1. w szpitalu psychiatrycznym;
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
 5. zakładzie rehabilitacji;
 6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Mogą ww. usługi być świadczone również przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone powyżej i posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem - Katarzyną Rożek (17) 22-95-003 do dnia 31.05.2017 rok.

Obwieszczenie 

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Hyżne (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Nazwa Zamawiającego:                        Gmina Hyżne

Adres Zamawiającego:                         36-024 Hyżne

Telefon:                                               (017) 2304580

Fax:                                                    (017) 172295001

Adres poczty elektronicznej                  zamowieniap@hyzne.pl

Strona internetowa:                              hyzne.pl

NIP:                                                     813-33-03-324

Regon:                                                690582080

 

 1. Rodzaj zamówienia

Usługi.

CPV - 71.22.00.00-6.

 

 • Nazwa zamówienia

Opracowanie dokumentacji: Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej                 w Gminie Hyżne”

 

- Gimnazjum w Hyżnem – instalacja fotowoltaiczna

- Szkoła Podstawowa w Brzezówce – instalacja fotowoltaiczna

- Szkoła Podstawowa w Dylągówce– instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła

- Szkoła Podstawowa w Szklarach– instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła

- Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej – instalacja fotowoltaiczna

- Budynek Urzędu Gminy w Hyżnem – instalacja fotowoltaiczna

 

 

 

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Hyżne” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1. Rozwój OZE – konkurs ogólny

Dokumentację  należy opracować zgodnie z treścią § 15-19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j.: Dz. U z 2013r. poz. 1129 z póź. Zm);

Program funkcjonalno - użytkowy należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia wniosków aplikacyjnych wytycznymi normującymi zasady aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w szczególności:

-Regulaminem Konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020 oraz Załącznikami do niniejszego Regulaminu,

-Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SZOOP) oraz Załącznikami do SZOOP w zakresie działania 3.1 Rozwój OZE,

- Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014 -2020 (EFRR).

Dokumenty można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow

 

Do opracowania przedmiotowego zamówienia zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje. 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, w ramach której zobowiąże się w szczególności do dokonania korekty i uzupełniania przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim zażąda instytucja przyznająca dofinansowanie, oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zakres opracowania:

 • Uzyskanie wszelkich potrzebnych uzgodnień, informacji
 • Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j.: Dz. U z 2013r. poz. 1129 z póź. Zm);
 • Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-kosztorysowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);
 • Zapewnienie współpracy na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU.

PFU będzie stanowił dokument opisujący przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jego treść musi uwzględniać treść zaakceptowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji.

W treści PFU należy uwzględnić m.in. następujące elementy: wyjaśnienie celu, rozwiązania funkcjonalne; rozwiązania materiałowo-kolorystyczne, niezbędne wykazy (w tym m.in. materiałowe i sprzętowe),

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w formie papierowej – w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 29.05.2017 r.

 

 1. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Cena ofertowa: 100%

 

Przy obliczaniu liczby punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

 

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:

          CN

P = ---------------- x 100 punktów

          COB

 

gdzie:                       

CN - najniższa zaoferowana Cena jednostkowa,

COB – Cena jednostkowa zaoferowana w ofercie badanej

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

 1. Za ostateczną cenę oferty zmawiający przyjmuje wartość brutto wykazaną w formularzu ofertowym Stanowi ona podstawę ocen i porównania.
 2. Zamawiający wymaga, aby ceny podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na zasadach matematycznych zaokrągleń.
 3. Cena za realizację zamówienia musi obejmować całość prac określonych w niniejszym zapytaniu tj. musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
 • Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 • Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nie przekraczalnym terminie do 16.05.2017 r. do godziny 10:00

W sekretariacie Urzędu Gminy w Hyżnem 103 , 36-024 Hyżne

 

Ofertę można:

 1. a) przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: zamowieniap@hyzne.pl
 2. b) przesłać faxem na nr tel. 01722-95-001
 3. c) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Hyżnem , 36-024 Hyżne, Hyżne 103 , z dopiskiem: oferta na zadanie: Opracowanie dokumentacji
 4. d) dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy

 

 1. Dokumenty wymagane od Oferenta:
 2. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

 1. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Joanna Groszek tel. 0172304580

adres e-mail: zamowieniap@hyzne.pl

 

 1. Załączniki:

1) Wzór oferty – Załącznik Nr 1

2) Wzór umowy– Załącznik Nr 2

 

 

Forma płatności: przelew

Termin płatności 14 dni po wykonaniu usługi

 

 

                                                                                 Z poważaniem,

                                                                                                                      Krystyna Wojtyło

                                                                                                                      Wójt Gminy Hyżne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Hyżne (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Nazwa Zamawiającego:                        Gmina Hyżne

Adres Zamawiającego:                         36-024 Hyżne

Telefon:                                               (017) 2304580

Fax:                                                    (017) 172295001

Adres poczty elektronicznej                  zamowieniap@hyzne.pl

Strona internetowa:                              hyzne.pl

NIP:                                                     813-33-03-324

Regon:                                                690582080

 

 1. Rodzaj zamówienia

Usługi.

CPV – 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

 

 • Nazwa zamówienia

Opracowanie studium wykonalności na zadanie pod nazwą:” Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Hyżne”

 

- Gimnazjum w Hyżnem – instalacja fotowoltaiczna

- Szkoła Podstawowa w Brzezówce – instalacja fotowoltaiczna

- Szkoła Podstawowa w Dylągówce– instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła

- Szkoła Podstawowa w Szklarach– instalacja fotowoltaiczna  i pompa ciepła

- Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej – instalacja fotowoltaiczna

- Budynek Urzędu Gminy w Hyżnem – instalacja fotowoltaiczna

 

 

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie  studium wykonalności w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Hyżne” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1. Rozwój OZE – konkurs ogólny Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie:

-Regulaminem Konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020 oraz Załącznikami do niniejszego Regulaminu,

-Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SZOOP) oraz Załącznikami do SZOOP w zakresie działania 3.1 Rozwój OZE,

- Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014 -2020 (EFRR).

Dokumenty można uzyskać na stronie internetowej:

 http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow

Do opracowania przedmiotowego zamówienia zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje.  Wykonawca udzieli rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, w ramach której zobowiąże się w szczególności do dokonania korekty i uzupełniania przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim zażąda instytucja przyznająca dofinansowanie, oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w formie papierowej – w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 29.05.2017 r.

 1. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Cena ofertowa: 100%

 

Przy obliczaniu liczby punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

 

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:

          CN

P = ---------------- x 100 punktów

          COB

 

gdzie:                       

CN - najniższa zaoferowana Cena jednostkowa,

COB – Cena jednostkowa zaoferowana w ofercie badanej

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

 1. Za ostateczną cenę oferty zmawiający przyjmuje wartość brutto wykazaną w formularzu ofertowym Stanowi ona podstawę ocen i porównania.
 2. Zamawiający wymaga, aby ceny podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na zasadach matematycznych zaokrągleń.
 3. Cena za realizację zamówienia musi obejmować całość prac określonych w niniejszym zapytaniu tj. musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
 • Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 • Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nie przekraczalnym terminie do 16.05.2017 r. do godziny 10:00

W sekretariacie Urzędu Gminy w Hyżnem 103 , 36-024 Hyżne

 

Ofertę można:

 1. a) przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: zamowieniap@hyzne.pl
 2. b) przesłać faxem na nr tel. 01722-95-001
 3. c) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Hyżnem , 36-024 Hyżne, Hyżne 103 , z dopiskiem: oferta na zadanie: Studium wykonalności
 4. d) dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy

 

 1. Dokumenty wymagane od Oferenta:
 2. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Joanna Groszek tel. 0172304580

adres e-mail: zamowieniap@hyzne.pl

 

 1. Załączniki:

1) Wzór oferty – Załącznik Nr 1

2) Wzór umowy– Załącznik Nr 2

 

Forma płatności: przelew

Termin płatności 14 dni po wykonaniu usługi

                                                                                 Z poważaniem,

                                                                                                                      Krystyna Wojtyło

                                                                                                                      Wójt Gminy Hyżne

I. Zamawiający

Gmina Hyżne, 36 - 024 Hyżne 103.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych z terenu Gminy Hyżne w ilości 50 Mg. Wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane i złożone na nieruchomościach w następujących miejscowościach: Dylągówka, Hyżne, Wólka Hyżneńska, Brzezówka, Szklary, Grzegorzówka. Szczegółowy wykaz adresów zostanie przekazany w dniu podpisania umowy. Przygotowanie do transportu, ważenie odpadów, załadunek i transport azbestu na miejsce składowania i utylizacja leży po stronie Wykonawcy.

UWAGA ! Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia ok. 10 % zamówienia podstawowego.

III. Warunki realizacji zamówienia

Prace wykonywać należy w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska podczas odbioru odpadów, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Realizować usługi przy wykorzystaniu sprzętu umożliwiającego dojazd do wszystkich miejsc odbioru odpadów, sprawnego technicznie, nie powodującego wycieków olejów, smarów itp., do wywozu dopuszczane będą tylko samochody szczelne i czyste.

IV. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 22.09.2017 roku.

V. Wymagania od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Druk oferty - zał. Nr 1

2. Aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz transport odpadów niebezpiecznych.

3. Wskazanie miejsca unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych - zgodne z obowiązującymi przepisami).

VII. Opis kryteriów oceny oferty Cena za przedmiot zamówienia -100 %

Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego
wzoru: Cena najkorzystniejszej oferty

Cena = x 100 pkt.
Ceną braną pod uwagę jest cena brutto oferty za 1 Mg odpadów zawierających azbest.

Z wykonawcą, który spełni wymagania i uzyska największą ilość punktów, zostanie podpisana umowa.

VIII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z opisem „dotyczy oferty na usunięcie azbestu”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Hyżnem do dnia 30 maja 2017 r.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Hyżnem

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Hyżnem

Hyżne 103

36-024 Hyżne

Wolne stanowisko urzędnicze -Referent

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została następująca osoba:

1. Pani Renata Ostrowska zam. Wólka Hyżneńska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Ostrowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej otrzymała najwyższą ocenę. Posiada odpowiednie kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, wykazała się znajomością zagadnień związanych z realizacją zadań. Pani Ostrowska jest osobą komunikatywną, kompetentną, zmotywowaną do pracy, odznaczającą się cechami charakteru przydatnymi na ww. stanowisku.
Hyżne, dn.05.05.2017r.

Informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko pracy wpłynęło trzy oferty spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne:

1. Pani Jolanta Dykiel zam. Szklary

2. Pani Renata Ostrowska zam. Wólka Hyżneńska

3. Pan Piotr Kotlarz zam. Grzegorzówka

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Roczna analiza stanu gospodarki komunalnymi na terenie gminy Hyżne za rok 2016 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące prawo w zakresie gospodarki odpadami.

Analiza ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Pełna treść analizy