Wójt Gminy Hyżne zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2023r., Rada Gminy Hyżne przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), art. 18, ust. 2, pkt. 15 oraz art. 30, ust. 2, pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz Uchwały nr LIV/423/23 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030:

zawiadamiam,

że w dniu 26 czerwca 2023r., Rada Gminy Hyżne przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Hyżne, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

  1. Rada Gminy Hyżne, z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
  2. Wójt, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:

1)ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;
2)sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;
3)przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
4)występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
5)wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030 zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Hyżne, dnia 28.06.2023 r.                                                                                   

Bartłomiej Kuchta

Wójt Gminy Hyżne