Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

RIG4.6733.2.2024.MR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 08.03.2024 r. została wydana przez Wójta Gminy Hyżne, decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w miejscowości Dylągówka” na działkach o numerach ewidencyjnych: 2097, 2096, 2095/2, 2093/2, 2094/2, 2093/8, 2093/6, 2049, 2048, 2047, 2046, 2045, 2098, 2099, 2416 położonych w miejscowości Dylągówka, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 08.03.2024 r. do 05.04.2024 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok.
nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 08.03.2024 r.