Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Hyżne, dnia 19.02.2024 r.   RIG4.6733.3.2024.MR.5

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977)  i art. 49, art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia /wywieszenia obwieszczenia/ można w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 6 zapoznać się z całością akt dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Moszczonki wraz z odcinkiem drogi w kierunku Nieborowa na terenie gminy Hyżne” na działkach o numerach ewidencyjnych: 3084/1, 3084/4, 2849/1, 3083/3, 3083/6, 3081/1, 2850, 3080/1, 3080/2, 3075/15, 3075/14, 2853/11, 2863, 2863/2, 3078/2, 3157/3, 3156/4, 3154/4, 3074/2, 3154/6, 3117/4, 3118/8, 3118/9, 3118/10, 3113/3, 3112/5, 3112/3, 3082/5, 2886, 3074/1, 3082/6, 5427/9, 5427/8, 5427/7, 3106/11 położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Bożka, zam. Krzemień Pierwszy 130, 23-304 Dzwola.

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w dniu 19.02.2024 r. projekt przedmiotowej decyzji, celem uzgodnienia, został skierowany do:

  • Starosty Powiatu Rzeszowskiego Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów
  • PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Wydział Spraw Terenowych  Plac Dominikański 3; 37-700 Przemyśl
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie Generała Jarosława Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów