Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

RIG4.6733.5.2024.MR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12.01.2024 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Hyżne, Hyżne 03, 36-024 Hyżne działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Bożka, zam. Krzemień Pierwszy 130, 23-304 Dzwola, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jawornik Polski- Grzegorzówka w sołectwie Wólka Hyżneńska”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 402, 444/4, 680, 445, 446, 2435/2, 84, 85, 2438/3, 86, 87, 88, 158, 153, 2438/1, 154, 155, 156, 2437/1, 157, 159, 670, 676, 673, 625/2, 626, 671, 677, 681, 790, 782, 792, 793, 789, 795, 797/2, 797/1, 798, 845/1 położonych w miejscowości Wólka Hyżneńska, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 25.01.2024 r. do 08.02.2024 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok.
nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 25.01.2024 r.