OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Hyżne z dnia 27 lutego 2024r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Hyżne w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Hyżne z dnia 27 lutego 2024r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Hyżne w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hyżne

z dnia 27 lutego 2024r.

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Hyżne w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) oraz Uchwałą Nr LIV/423/23 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 czerwca 2023 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023- 2030.

zawiadamiam, że

w dniach od 06.03.2024 r. do 11.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Hyżne w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

 • mieszkańcy,
 • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie gminy, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, – organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
  • otwartego spotkania konsultacyjnego on-line podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 18 marca 2024 , godz. 16:00 link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/88341398606;
  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego umieszczonego na stronie internetowej hyzne.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.hyzne.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne;
  • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej hyzne.pl – link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/hyzne_kr_ankieta
 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 06.03.2024 r. do 11.04.2024 r.:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej bip.hyzne.pl i na stronie Internetowej www.hyzne.pl;
 • w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne w godzinach pracy urzędu;
 1. Uwagi do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2024 r. (decyduje data wpływu):
 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.hyzne.pl i www.bip.hyzne.pl.