Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 26.03.2024 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.6.2024.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w sołectwie Wólka Hyżneńska”, na działkach o nr ew.: 126/1, 44/2, 126/4, 126/5, 126/3, 125, 124/1, 142/4, położonych w miejscowości Wólka Hyżneńska, gm. Hyżne oraz działkach o nr ew.: 1663/12, 1702/2, 1665/2, położonych w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne, na rzecz Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 23.04.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 26.03.2024 r.