Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 26.03.2024 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.7.2024.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Koryciska na terenie m. Hyżne”, na działkach o nr ew.: 3104/4, 3104/5, 3104/8, 3106/4, 5427/12, 5427/13, 5427/1, 5427/2, 3107/6, 3107/4, 3107/3, 3158, 3157/5, 3111/2, 3107/8, 3157/3, 3082/6, położonych w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne, na rzecz Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 23.04.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

 

 

 

Hyżne, dnia 26.03.2024 r.