Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Hyżne, dnia 28.03.2024 r.

RIG4.6733.9.2024.MR.5

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49, art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia /wywieszenia obwieszczenia/ można w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 6 zapoznać się z całością akt dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w miejscowości Dylągówka”, na terenie działek o nr ew.: 2097, 2096, 2095/2, 2093/2, 2094/2, 2093/8, 2048, 2047, 2046, 2045, 2098, 2099, 2416, położonych w miejscowości Dylągówka, gm. Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Kalamarza.

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w dniu 28.03.2024 r. projekt przedmiotowej decyzji, celem uzgodnienia, został skierowany do:

 Starosty Powiatu Rzeszowskiego

  1. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów
  • PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie
  1. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

     – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Wydział Spraw Terenowych

Plac Dominikański 3; 37-700 Przemyśl

     – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

  1. Generała Jarosława Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów

     – Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

  1. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno