Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 28.03.2024 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.8.2024.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa szybu windowego wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hyżne. Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z wiatą. Budowa parkingu”, na terenie obejmującym działki o nr ew.: 3097/2, 3098/1 i część działki nr ew. 3098/2, położone w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 25.04.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 28.03.2024 r.