Obwieszczenie – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

 zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych 

  1. projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Nad Husowem PLH180025, Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, Las Niegłowicki PLH180040;
  2. projektów zmiany zarządzeń:
  • z dnia 28 czerwca 2016  r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w  Równem PLH180036 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 2005);
  • z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Osuwiska w  Lipowicy PLH180044 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. 2007);
  • z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa PLH180019 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 3370 oraz z 2019 r. poz. 4377).

Powodem ponownego przeprowadzenia udziału społecznego dla projektu dokumentu planistycznego dla obszaru Las Niegłowicki PLH180040 oraz zmiany ww. zarządzeń, jest przyjęcie nowych wytycznych przez Komisję Europejską oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, które zostały skierowane do regionalnych dyrekcji na przestrzeni ostatnich kilku lat (m.in. w maju 2020 r.) dotyczących formułowania szczegółowych celów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz uwzględniania tych celów działań ochronnych w toku szeroko pojętych ocen oddziaływania na środowisko. Dodatkowo konieczne jest ponowne przeprowadzenie udziału społecznego dla projektów dokumentów planistycznych obszarów: Nad Husowem PLH180025 – w wyniku dodania nowego przedmiotu ochrony (siedlisko 9110), na skutek zmiany Standardowego Formularza Danych (dalej: SDF) oraz Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 – z powodu dodania wskaźników celów ochrony dla przedmiotów ochrony.

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 65 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow.

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia:

  • pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów lub faksem na nr 17 852 11 09;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym opisem elektronicznym), na adres sekretariat@rzeszow.rdos.gov.pl (z podaniem tytułu wiadomości „Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 );
  • ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

  • urzędy gmin wg rozdzielnika,
  • tablica ogłoszeń RDOŚ Rzeszów, BIP.

Po obwieszczeniu (21 dni) zobowiązuje się Urząd do niezwłocznego odesłania obwieszczenia na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Wojciech Wdowik