Biuletyn Informacji Publicznej

ADMINISTRATOR BIP

Redaktor serwisu BIP

Paweł Trojanowski

Adres redakcji

Urząd Gminy Hyżne

Hyżne 103

36-024 Hyżne

pok. 11

Telefon/faks

17  230 45 68

E-mail

admin@hyzne.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ – INFORMACJE PODSTAWOWE

            Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym w szczególności jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Art. 8  ust. 1 ustawy stanowi, że „tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej  – w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (…)”.

Większość technicznych i organizacyjnych wymogów związanych z wprowadzaniem w życie prawa do informacji publicznej wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.).

Biuletyn Informacji Publicznej utworzony jest w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Biuletyn Informacji Publicznej istnieje jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Więcej informacji na temat Biuletynu Informacji Publicznej oraz  przepisów regulujących ich funkcjonowanie możecie Państwo znaleźć na stronie www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej – Instrukcje dla użytkownika

           Aby wyświetlić treść w Biuletynie Informacji Publicznej (zwany dalej BIP)  na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy. W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najprościej wykorzystywać mysz komputerową. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu lub pierwszego z poddziałów (jeśli występują) wyświetli się w polu publikacji treści. Jeśli w danym miejscu zamieszczono większą ilość informacji publicznych to zobaczymy ich listę w postaci tytułów i skrótów treści.

Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą: tekstu, załączników w postaci plików do pobrania, zdjęć i grafik. Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami BIPu lub odsyłające na inne strony www. Po kliknięciu w link zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego BIPu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji (w prawym górnym rogu) pozwalającą szybko dotrzeć do poszukiwanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać wybrane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „szukaj”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie.

Informacje zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

Każda z informacji na dole strony posiada metryczki z informacjami o dacie udostępnienia informacji, jej ostatniej aktualizacji, osobie odpowiedzialnej za treść i osobie, która wprowadziła i modyfikowała informację.

Prawo dostępu do informacji przysługuje każdej osobie i obejmuje ono uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantuje Konstytucja RP oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 902 ze zm.). Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.

Ograniczenie dostępu może wynikać jedynie z:

  • przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. danych osobowych, handlowej, bankowej itp.),
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, następuje to bez konieczności składania pisemnego wniosku.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Hyżne bądź przesłać listownie, faksem, mailem lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Za udzielenie informacji publicznej nie mogą być pobierane opłaty, chyba że wystąpi konieczność dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ww. ustawy).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.2 ww. ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w ciągu 14 dni.

Liczba odwiedzin 460