Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne

1/24 2.01.2024 r. W sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2/24
3/24
4/24 2.01.2024 r. W sprawie powołania stałej komisji do spraw rozpatrywania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnej i wodociągowych do nieruchomości
5/24 15.01.2024 r. W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce
6/24 15.01.2024 r. W sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Hyżne
7/24
8/24 17.01.2024 r. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2024
9/24 17.01.2024 r. W sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Hyżne
10/24 17.01.2024 r. W sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia w 2024r.
11/24 18.01.2024 r. W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025
12/24 22.01.2024 r. W sprawie powołania dodatkowej osoby do udziału w pracach Komisji Przetargowej
13/24 22.01.2024 r. W sprawie przeznaczenia drzewa, znajdującego się na działce będącej własnością Gminy Hyżne
14/24 23.01.2024 r. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne”- część nr 1- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne- Nowa Wieś
15/24 25.01.2024 r. W sprawie powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych
16/24 25.01.2024 r. W sprawie zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Hyżne
17/24 17.01.2024 r. W sprawie opracowania planu finansowego z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024
18/24 26.01.2024 r. W sprawie zmiany w systemie zastępstw w Urzędzie Gminy Hyżne
19/24 01.02.2024 r. W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Hyżne do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych
23/24 02.02.2024 r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce
24/24 08.02.2024 r. W sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Hyżne miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.
25/24 08.02.2024 r. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej
26/24 08.02.2024 r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce
27/24 14.02.2024 r. W sprawie przeznaczenia drzewa, znajdującego się na działce będącej własnością Gminy Hyżne
28/24 22.02.2024 r. W sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce
29/24 26.02.2024 r. W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej
30/24 27.02.2024 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030
31/24 27.02.2024 r. W sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Hyżne w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
32/24 27.02.2024 r. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2024
33/24 28.02.2024 r. W sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Hyżne za IV kwartał 2023 roku
35/24 01.03.2024 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskiej w Brzezówce
Liczba odwiedzin 67