Struktura Organizacyjna

Funkcje i kompetencje Wójta Gminy

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Kompetencje Wójta Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym:

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Kompetencje i zadania Wójta Gminy wynikające ze Statutu Gminy Hyżne:

 1. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Wójt jest Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. Z  zastrzeżeniem przepisów szczególnych, Wójt dokonuje czynności, w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, oraz kierowników gminnych jednostek.
 4. Do realizacji zadań, o których mowa w ust.3 Wójt może upoważnić Sekretarza lub innego pracownika Urzędu.

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

  • reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
  • strategiczne zarządzanie     Gminą,      w      tym      określanie     celów i monitorowanie ich realizacji;
  • prowadzenie bieżących spraw Gminy;
  • wydawanie zarządzeń;
  • prowadzenie polityki  kadrowej  i  płacowej   w  Urzędzie,   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  • gospodarowanie mieniem Gminy;
  • wykonywanie budżetu Gminy oraz określanie sposobów wykonywania innych uchwal Rady;
  • przedstawianie Radzie projektów uchwał;
  • wnioskowanie do Rady w sprawie powołania i odwołania Skarbnika;
  • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut nie stanowi inaczej;
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  • udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej kompetencji Wójta oraz upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych;
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań;
  • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i innych oświadczeń od kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
  • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków;
  • podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych  dla  Wójta  wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady oraz Regulaminu;
  • współdziałanie z Wojewodą przy  wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień;
  • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień;
 • Wójt może powierzyć Sekretarzowi Gminy i innym pracownikom Urzędu prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw.
 • Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej i Przewodniczącym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Wójt kieruje działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonymi na terenie Gminy.

Wójtowi podlegają bezpośrednio:

  • Zastępca Wójta;
  • Sekretarz;
  • Skarbnik;
  • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Wójt nadzoruje bezpośrednio:

  • Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem;
  • Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem;
  • Gminną Bibliotekę Publiczną w Hyżnem.
 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje pracę Urzędu, a w szczególności:
  • wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wójta;
  • w czasie nieobecności lub niemożliwości wykonywania przez Zastępcę Wójta funkcji, sprawuje nadzór nad całokształtem spraw z zakresu edukacji publicznej, w tym:
   • awansu zawodowego nauczycieli;
   • wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w drodze konkursu oraz powierzania
 1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  • nadzór nad organizacją, ciągłością i dyscypliną pracy, przestrzeganiem ustalonego porządku pracy w Urzędzie, w zgodzie ze Statutem, Regulaminem, przyjętymi regulaminami wewnętrznymi i instrukcją kancelaryjną;
  • dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu;
  • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wobec Wójta, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia;
  • bezpośredni nadzór nad Referatem Organizacyjnym i Referatem Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami;
  • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;
  • realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie;
  • opracowywanie zakresów      czynności      dla     kierowników      referatów i samodzielnych stanowisk;
  • dokonywanie ocen okresowych kierowników referatów i samodzielnych stanowisk;
  • tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników;
  • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
  • sporządzanie projektu Regulaminu, w tym struktury organizacyjnej Urzędu;
  • współpraca z Radą oraz nadzór nad przygotowywaniem uchwał Rady i obsługą administracyjną Rady;
  • nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków i prowadzeniem stosownego rejestru;
  • nadzór nad organizacją spraw związanych z wyborami i spisami;
  • nadzór nad prowadzeniem w Urzędzie zbiorów aktów prawnych oraz publikacją prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy;
  • nadzór nad bieżącą aktualizacją strony internetowej Gminy, oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
  • kontrola zarządcza;
  • organizacja i koordynacja praktyk studenckich i uczniowskich w Urzędzie;
  • podpisywanie pism i decyzji w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta;
  • potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem;
  • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.
 1. W ramach wykonywania zakresu zadań i obowiązków Sekretarz uprawniony jest do sprawowania kontroli pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy oraz wydawania im poleceń służbowych.
 1. Sekretarzowi podlegają bezpośrednio:
  • Kierownicy Referatów;
  • Samodzielne stanowiska;
 2. Sekretarz nadzoruje bezpośrednio:
  • Referat Organizacyjny;
  • Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.
 1. Skarbnik Gminy zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych realizujących te zadania.
 2. Skarbnik jest Kierownikiem Referatu Budżetu i Finansów i bezpośrednim przełożonym pracowników tego referatu.
 3. Skarbnik odpowiada za m.in.:
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
  • przygotowywanie projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
  • nadzorowanie i kontrolę wykonania budżetu, w tym dokonywanie bieżącej analizy budżetu, informowanie na bieżąco Wójta o jego realizacji i występowanie z inicjatywą zmian w budżecie;
  • sprawozdawczość budżetową;
  • opracowywanie planów finansowych;
  • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania przez pracowników Urzędu a w szczególności:
   • nadzór nad    prawidłowym    ustalaniem    należności    budżetu i dochodzeniem ich w wysokości nie niższej niż wynikająca z ich prawidłowego obliczenia;
   • terminowe regulowanie zobowiązań Gminy;
   • nadzorowanie właściwego przeprowadzenia rozliczenia inwentaryzacji;
   • opracowywanie projektów zarządzeń Wójta z zakresu inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie, zakładowego planu kont i innych w zakresie finansowym;
   • opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawach dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej Gminy;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • nadzór i kontrolę nad działalnością finansową Gminy oraz jednostek organizacyjnych, w tym wewnętrzną kontrolę finansową;
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w tym opiniowanie umów wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
  • współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, bankami i innymi instytucjami;
  • realizację zaleceń pokontrolnych w zakresie rachunkowości oraz wykonania budżetu;
  • opracowanie analizy zdolności kredytowej;
  • współpracę z sołectwami w zakresie realizacji budżetu Gminy;
  • udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie finansów;
  • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

 

Stanowisko/
Imię i nazwisko
Nr telefonu e-mail Nr pokoju
Wójt Gminy
Bartłomiej Kuchta
Tel. 17 23 045 60 b.kuchta@hyzne.pl Pokój nr 3 – II piętro
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy
Dionizy Beda
Tel. 17 23 045 60 d.beda@hyzne.pl Pokój nr 1 – II piętro
Skarbnik Gminy
Monika Szmyd
Tel. 17 23 045 69 m.szmyd@hyzne.pl Pokój nr 12 – III piętro
Sekretariat
Gabriela Jedynak
Tel. 17 23 045 60 g.jedynak@hyzne.pl Pokój nr 2 – II piętro

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu
Skarbnik Gminy
Monika Szmyd
Tel. 17 23 045 69 m.szmyd@hyzne.pl Pokój nr 12 – III piętro
Przelewy, płace
Inspektor
Lucyna Trzyna
Tel. 17 23 045 72 l.trzyna@hyzne.pl Pokój nr 15 – III piętro
Beata Cwynar Tel. 17 23 045 72 b.cwynar@hyzne.pl Pokój nr 15 – III piętro
Podatki
Inspektor
Grażyna Pałac
Tel. 17 23 045 75 g.palac@hyzne.pl Pokój nr 18 – III piętro
Inspektor
Dorota Pecka
Tel. 17 23 045 75 d.pecka@hyzne.pl Pokój nr 18 – III piętro
Księgowość
Inspektor
Maria Walas
Tel. 17 23 045 76 m.walas@hyzne.pl Pokój nr 19 – III piętro
Inspektor
Jolanta Mołoń
Tel. 17 23 045 76 j.molon@hyzne.pl Pokój nr 19 – III piętro
Inspektor
Kinga Osypka
Tel. 17 23 045 68 k.osypka@hyzne.pl Pokój nr 11 – III piętro

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu
Magdalena Buda
Tel. 17 23 045 67 m.buda@hyzne.pl Pokój nr 10 – III piętro
Ewidencja działalności gospodarczej, profil zaufany, czyste powietrze
Podinspektor
Paweł Trojanowski
Tel. 17 23 045 68 p.trojanowski@hyzne.pl Pokój nr 11 – III piętro
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi
Inspektor
Renata Filip
Tel. 17 23 045 71 r.filip@hyzne.pl Pokój nr 14 – III piętro
Wycinka drzew, ochrona zwierząt
Inspektor
Zbigniew Urbański
Tel. 17 23 045 74 z.urbanski@hyzne.pl Pokój nr 17 – III piętro
Ochrona środowiska
Podinspektor
Anna Mokrzycka
Tel. 17 23 045 74 a.mokrzycka@hyzne.pl Pokój nr 17 – III piętro

Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu
Paweł Fudali
Tel. 17 23 045 66 p.fudali@hyzne.pl Pokój nr 9 – II piętro
Drogi gminne, budynki komunalne
Inspektor
Beata Czerwonka
Tel. 17 23 045 66 b.czerwonka@hyzne.pl Pokój nr 9 – II piętro
Wodociąg i kanalizacja
Inspektor
Wioleta Czapla
Tel. 17 23 045 65 w.czapla@hyzne.pl Pokój nr 8 – II piętro
Inspektor
Marta Smaroń
Tel. 17 23 045 65 m.smaron@hyzne.pl Pokój nr 8 – II piętro
Geodezja, gospodarka nieruchomościami
Inspektor
Aneta Rybka
Tel. 17 23 045 64 a.rybka@hyzne.pl Pokój nr 7 – II piętro
Zamówienia publiczne, środki pozabudżetowe, wybory, referenda
Inspektor
Joanna Groszek
Tel. 17 23 045 64 j.groszek@hyzne.pl Pokój nr 7 – II piętro
Zagospodarowanie przestrzenne, zabytki i cmentarze, numeracja posesji, koordynator ds. dostępności
Inspektor
Magdalena Rybka
Tel. 17 23 045 63 m.rybka@hyzne.pl Pokój nr 6 – II piętro

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik
Ewelina Mazur
Tel. 17 23 045 73 e.mazur@hyzne.pl Pokój nr 16 – III piętro
Zastępca Kierownika
Magdalena Buda
Tel. 17 23 045 67 m.buda@hyzne.pl Pokój nr 10 – III piętro
image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2024-02-09, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-02-09 11:18:30, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl