Posiedzenia Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że II sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Hyżne do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hyżne do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hyżne do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Hyżne, a osobą fizyczną.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Hyżne do gminnego zasobu nieruchomości (Hyżne).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Hyżne do gminnego zasobu nieruchomości (Brzezówka).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Hyżne do gminnego zasobu nieruchomości (Szklary).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Hyżne na lata 2024 – 2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Hyżne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/446/23 Rady Gminy Hyżne z dnia 11 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Hyżnem na zadanie: „Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/497/24 Rady Gminy Hyżne z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w miejscowości Grzegorzówka”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035.
 19. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025” w roku 2023.
 20. Przedstawienie raport z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hyżne na lata 2023-2025” w roku 2023.
 21. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 22. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Liczba odwiedzin 53