Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy

LXI SESJA RADY GMINY HYŻNE

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Wsparcie Seniorów w gminie Hyżne – teleopieka”  w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  Programem ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w gminie Hyżne na lata 2024 – 2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne w 2024 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Hyżne do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szklary”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyboru dodatkowych ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju  i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania  nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Tyczynie KMP w Rzeszowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu poprawy gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w miejscowości Grzegorzówka”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035.
 16. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach podstawowych.
 17. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 18. Sprawy różne.

LX SESJA RADY GMINY HYŻNE

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju  i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania  nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka – dokumentacja projektowa”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.
 5. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035.
 7. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 8. Sprawy różne.

LIX SESJA RADY GMINY HYŻNE

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dwóch przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w miejscowości Dylągówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hyżne do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Hyżne ze Stowarzyszenia Samo-rządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Hyżne ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Hyżne ze Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nie-trzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Strzyżów i Nadleśnictwa Kańczuga.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Hyżne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 16. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych.
 17. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 18. Sprawy różne.
[apvc_embed type="customized" border_size="0" border_radius="5" background_color="" font_size="14" font_style="" font_color="" counter_label="Liczba odwiedzin" today_cnt_label="Dzisiaj" global_cnt_label="Razem" border_color="" border_style="none" padding="5" width="" global="false" today="false" current="true" icon_position="" widget_template="None" ]