Jednostki organizacyjne i osoby prawne

Zgodnie z §  87 Statutu Gminy Hyżne uchwalonego uchwałą Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2018 r. poz. 4696 z późn. zm.) w celu wykonania zadań Gminy, Rada tworzy jednostki organizacyjne.

W Gminie Hyżne utworzone są następujące jednostki organizacyjne:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem https://hyzne.naszops.pl/
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem https://gok.hyzne.pl/
 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem https://gbphyzne.naszabiblioteka.com/
 4. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem https://gzeashyzne.pl/
 5. Szkoła Podstawowa im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce https://www.spbrzezowka.ostnet.pl/
 6. Szkoła Podstawowa im. Gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem http://www.sp.hyzne.net/
 7. Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce http://www.spdylagowka.itl.pl/
 8. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce https://spgrzegorzowka.pl/
 9. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Gajcego w Szklarach https://spszklary.ostnet.pl/
 10. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej http://spwh.hyzne.net/
 11. Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem http://www.hyzne.zakladkomunalny.com/
 12. Żłobek „Słoneczko” w Brzezówce https://zlobekhyzne.pl/

Zgodnie ze Statutem Gminy Hyżne Rada Gminy powołując jednostkę organizacyjną nadaje jej statut. Zmian w statutach jednostek organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem szkół, dokonuje Rada Gminy. Kierowników jednostek organizacyjnych zatrudnia, zwalnia lub powierza pełnienie obowiązków Wójt Gminy. Zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych jest Wójt.

Liczba odwiedzin 266