Rejestry, ewidencje i archiwa

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY HYŻNE


Urząd Gminy Hyżne

36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 10

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instytucji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY HYŻNE

Urząd Gminy Hyżne

36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 10

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instytucji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Urząd Gminy Hyżne
36-024 Hyżne 103
II piętro pok. nr 6

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

REJESTR WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Gminy Hyżne
36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 14

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

REJESTR JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Gminy Hyżne
36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 14

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Urząd Gminy Hyżne

36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 10

Podstawa prawna:
art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Sposób udostępniania:

  1. W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wydanie odpisu z rejestru księgi rejestrowej (pełny lub skrócony) –  na wniosek, w  terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, na adres  wskazany  we  wniosku przesyłką  poleconą lub przekazanie osobiście wnioskodawcy  lub osobie  upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy Hyżne
36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 17

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Urząd Gminy Hyżne
36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 17

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Hyżne
36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 17

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania: Ewidencja nie podlega udostępnianiu.

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

Urząd Gminy Hyżne

36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 10

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz  usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

REJESTR AKTÓW STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego
36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. nr 16

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Sposób udostępniania:
Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenia o stanie cywilnym. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.

REJESTR MIESZKAŃCÓW

Urząd Stanu Cywilnego
36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. Nr 16

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Sposób udostępniania: Rejestr nie podlega udostępnianiu.

REJESTR WYBORCÓW

Urząd Stanu Cywilnego
36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. Nr 16

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Sposób udostępniania: Rejestr nie podlega udostępnianiu.

REJESTR DOWODÓW OSOBISTYCH

Urząd Stanu Cywilnego
36-024 Hyżne 103
III piętro, pok. Nr 16

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych.

Sposób udostępniania: Rejestr nie podlega udostępnianiu.

Ewidencja działalności gospodarczej

Archiwa

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-05-18, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-05-18 10:35:55, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2024-06-28 11:10:12 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-06-28 Paweł Trojanowski
2024-02-29 11:07:51 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 11:06:45 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 11:05:32 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 11:04:22 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 11:04:02 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 11:02:54 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 10:57:22 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 10:55:23 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 10:53:49 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 10:47:27 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 10:45:47 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 10:42:24 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-29 10:41:29 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-29 Paweł Trojanowski
2024-02-27 14:29:07 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-27 Paweł Trojanowski
2024-02-27 13:53:14 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-27 Paweł Trojanowski
2024-02-27 13:42:43 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-27 Paweł Trojanowski
2023-09-13 14:23:15 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-09-13 Paweł Trojanowski
2023-05-24 10:48:30 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-05-24 Paweł Trojanowski