Projekty Uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030.
 2. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 3. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Hyżne do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hyżne do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hyżne do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Hyżne, a osobą fizyczną.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Hyżne do gminnego zasobu nieruchomości (Hyżne).
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Hyżne do gminnego zasobu nieruchomości (Brzezówka).
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Hyżne do gminnego zasobu nieruchomości (Szklary).
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających  Przemocy Domowej w gminie Hyżne na lata 2024 – 2028.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Hyżne.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/446/23 Rady Gminy Hyżne z dnia 11 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Hyżnem na zadanie: „Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem”.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/497/24 Rady Gminy Hyżne z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w miejscowości Grzegorzówka”.
 16. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację  zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa”.
 17. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2024.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035.
Liczba odwiedzin 74