Jednostki pomocnicze

Zgodnie z §  6 Statutu Gminy Hyżne uchwalonego uchwałą Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2018 r. poz. 4696 z późn. zm.) jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa. W Gminie utworzone są następujące sołectwa:

  1. Brzezówka;
  2. Dylągówka;
  3. Grzegorzówka;
  4. Hyżne;
  5. Nieborów;
  6. Szklary;
  7. Wólka Hyżneńska.

Granice sołectw i ich ustrój określają statuty uchwalone odrębnymi uchwałami. Sołectwo tworzy Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale i ustalaniu granic sołectwa należy dążyć do tego, aby obejmowało ono obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne i gospodarcze, zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych. W skład sołectwa powinno wchodzić co najmniej 200 zamieszkałych budynków. Sołectwa są tworzone, łączone, dzielone i znoszone na wniosek co najmniej 45 mieszkańców danego obszaru albo z inicjatywy Rady Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje z mieszkańcami odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej uchwale. Rada Gminy tworzy, dzieli lub znosi sołectwa, jeżeli za utworzeniem, podzieleniem lub zniesieniem, po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami, opowie się 2/3 zamieszkałych na danym terenie uprawnionych do głosowania. Sołectwa nie tworzą własnych budżetów. Realizacja zadań prowadzona jest w ramach budżetu Gminy. Rada Gminy odrębną uchwałą i w trybie określonym przepisami udostępnia sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którym sołectwo zarządza i z którego korzysta, a dochody odprowadza na rachunek Gminy. Wszystkie, przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi oraz sołectw, prawa z zakresu zarządu mieniem gminnym pozostają nienaruszone, a Rada Gminy bez zgody zebrania wiejskiego nie może ich uszczuplić.

Liczba odwiedzin 255