Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Hyżne, dnia 02.10.2023 r.

RIG4.6220.4.2022.MR/6.2023.MR

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HYŻNE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)Wójt Gminy Hyżne

zawiadamia strony postępowania

że w 02.10.2023 r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RIG4.6220.4.2022.MR/6.2023.MR dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nieborów – wzdłuż drogi na Husówkę”, w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, pokój nr 6 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Hyżne, 02.10.2023 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-10-03, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-10-03 10:39:39, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 186