Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Hyżne, dnia 09.08.2023 r.

RIG4.6220.4.2022.BC/5.2023.MR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.) – dalej „Kpa”
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) – dalej „uooś”

zawiadamiam strony postępowania

  • o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nieborów – wzdłuż drogi na „Husówkę”, w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie opinii sanitarnej znak PSNZ.9022.5.77.2023 z dnia 19.07.2023 r. (data wpływu do tut. Organu 20.07.2023 r.), w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.
  • o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Zarząd Zlewni w Krośnie opinii znak RZ.ZZŚ.1.4901.96.2023.MG z dnia 27.07.2023 r. (data wpływu do tut. Organu 31.07.2023 r.), w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.
  • o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii znak WOOŚ.4220.17.27.2023.AB.2 z dnia 26.07.2023 r. . (data wpływu do tut. Organu 26.07.2023 r.), w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.

Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Hyżnem pokój nr 6. Od dnia 09.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem: Urząd Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103.
Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 09.08.2023 r. do 23.08.2023 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-08-10, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-08-10 10:03:08, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 344