Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

RIG4.6733.12.2024.MR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam,

że w dniu 13.05.2024 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Hyżne, Hyżne 03, 36-024 Hyżne, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach o numerach ewidencyjnych: 6, 7 8/1, 8/3, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 33, 109/1, 112, 115/1, 115/8, 116, 117, 122, 123, 99/1 położonych w miejscowości Grzegorzówka, gmina Hyżne.

Tutejszy Urząd informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia poprzez publiczne obwieszczenie w przypadku udziału wielu stron w postępowaniu organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 15.05.2024 r. do 29.05.2024 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

 

 

 

Hyżne, dnia 15.05.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Aneta Rybka, Data wytworzenia: 2024-05-16, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-05-16 14:56:10, Opublikował: Aneta Rybka, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: a.rybka@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 641