Wójt Gminy Hyżne

Działając w oparciu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2023.344 t.j. z późn. zm./

podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Hyżne przeznaczonej do użyczenia na okres trzech lat.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.

Lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 28,4 m2, łazienki wraz z udziałem w części wspólnej znajdujący się na parterze w budynku nr 225 – „Stara Mleczarnia”, na nieruchomości oznaczonej nr geod. 4260 o pow. 0,15 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ2Z/00046820/1.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Lokal użytkowy przeznacza się do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku na okres 3 lat, na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie celem stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego.

  1. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.

Biorący do używania zobowiązany będzie do uiszczania kosztów utrzymania związanych z eksploatacją przedmiotu użyczenia, na które składają się następujące opłaty: za ogrzewanie, za zużycie wody ciepłej i zimnej, za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych. Z tytułu ww. obciążeń Użyczający będzie miesięcznie wystawiać Biorącemu fakturę na kwotę ryczałtową w wysokości 700,00 zł. Biorący do używania zobowiązany będzie do deklarowania i opłacania podatku od nieruchomości za zajmowaną powierzchnię. Biorący do używania zobowiązany będzie do opłacania wystawionych przez Użyczającego not księgowych do 15 – go dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto wskazane przez Użyczającego w dokumencie rozliczeniowym.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UG Hyżne, umieszczenie informacji w gazecie codziennej „Super Nowości”, zamieszczenie na stronie internetowej BIP UG Hyżne na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Hyżne – pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 0-17 230-45-64.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Aneta Rybka, Data wytworzenia: 2023-12-06, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-12-06 14:09:50, Opublikował: Aneta Rybka, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: a.rybka@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 418