Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości.
 2. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 3. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji dwóch przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w miejscowości Dylągówka.
 5. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hyżne do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
 8. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Hyżne ze Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.
 9. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Hyżne ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
 10. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Hyżne ze Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 11. Projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Strzyżów i Nadleśnictwa Kańczuga.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Hyżne.
 14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji programu „Akademia Małych Zdobywców” na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Hyżne.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Hyżnem.
 5. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Hyżne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Hyżnem na zadanie: „Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem”.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem”.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację  zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 60+458 strona lewa i w km 60+454 – 62+170 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w m. Hyżne i Wólka Hyżneńska”.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja”.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację  zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hyżne.
 15. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hyżne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne za rok 2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na nieodpłatne pozostawienie urządzeń i ich eksploatację w tych samych działkach gminnych na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym Inwestorem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa windy z dostosowaniem istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. nr ewid. 3098/1 w Hyżnem do osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację  zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hyżne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację  zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.
 1. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu ustalenia wysokości kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają dla Gminy Hyżne rodzice lub powierzony przez nich inny podmiot.
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego w 2023 roku.
 3. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Wsparcie Seniorów w gminie Hyżne – teleopieka” w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 4. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
 5. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego – Dylągówka zatoka przy drodze powiatowej nr 1421R w Dylągówce.
 6. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne.
 7. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hyżne na lata 2023-2025.
 8. w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Gminy Hyżne na 2023 rok.
 9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 10. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2023 rok.
 11. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035.
 1. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku.
 2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 3. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 4. w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu ustalenia wysokości kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub powierzony przez nich, inny podmiot dla Gminy Hyżne.
 6. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne.
 7. uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIII/188/20 Rady Gminy Hyżne z dnia 1 grudnia 2020 r.
 8. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy.
 9. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025”.
 10. w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 11. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach”.
 12. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne.
 13. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną”.
 14. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 16. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2022 rok.
 17. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.

I Sesja

Liczba odwiedzin 1052